رفتار انسان‌ها در خواب‌هايشان

خواب مکتبي است که انسان مي‌تواند از آن بهره هاي فراوان ببرد. تمام علوم در زمان بيداري نصيب انسان نمي شود.

آنها که در حالت بيداري بيدارند؛ در خواب هم بيدارند.

آنها که در حالت بيداري خوابند؛ در خواب هم خوابند.

آنها که در عالم بيداري طبيعت گرايند؛ توفيق ديدن خواب صادق هم صيبشان نمي شود.

آنها که در بيداري از عالم طبيعت منزهند؛ هم در بيداري از علوم حصولي بهره اي دارند و هم در عالم خواب از علوم شهودي طرفي مي‌بندند.

يک انسان دروغگو هرگز خواب خوب نمي بيند. مانند انسان کور که در عالم خواب صوري را مشاهده نمي کند و يا يک انسان ناشنوا که در خواب هاي خود صدايي را نمي شنود.

« هر روشي را که انسان در بيداري داشته باشد؛ در خواب هم گرفتار همان روش است. »

انسان دروغگو بر اثر تيرگي ضمير ممکن نيست روياي صادقانه نصيبش شود. چون نفسي که با سرمايه تيرگي به سراغ عالم مثال رفته است؛ تيرگي نصيبش مي‌شود.

انسان اگر بخواهد خواب خوب ببيند بايد در بيداري مواظب خود باشد، يعني در بيداري صادق، بلکه صديق باشد تا بتواند به صداقت در عالم رويا راه پيدا کند.آنگاه هرچه ببيند درست خواهد بود.

/ 3 نظر / 15 بازدید
عمانوئل

حاج رسول عزيز...ما جمعي از مسيحيان ــ فرزندان خداي محبت ــ همراه با عزيزان مسلمانمان ماه رمضان را روزه نگاه مي داريم و براي ايشان دعا مي كنيم...باشد كه خداوند زنده ايشان را فيض، بركت و آرامش عطا فرمايد...با ما نيز همراه باش...

paaape

حرف‌های قشنگی بود ولی چه فايده؟

ali

با نظر اول موافقم. تو اين زمانه اين حرفها کم ارزش شده