عرفان چيست؟

پسر مريد:

بابا اين همه سال به آقا خدمت کردی و اون اين همه دم از عرفان زده  چی فهميدي؟

مريد:

آقا يه پارچه نوره. وقتی دستشو می‌بوسی يه نوری به قلبت وارد ميشه . . . تو اين معارف رو نمی‌فهمی بايد سالها بيايی زانو بزنی اگه لياقتشو بدست بياری شايد بفهمی . . .

راوی:

عرفان يک حالت درونی و يک شهود و مکاشفه قلبی است .عرفان يک دريافت درونی نسبت به حقايق هستی است که با تهذيب نفس و مجاهدت‌های نفسانی حاصل می‌شود.

/ 4 نظر / 8 بازدید
seied mehdi mosavi givi

سلام رسول مريد کيست و مراد هم ؟

پپه

چرا ادامه نمی دی؟ منظر بقیه اش هستیم.

ye doost

khoobi ? moafagh bashi