اين ضيافت الله که به آن دعوت شده ايم چيست؟

دعوت شديم به ضيافت الله و ضيافت الله در عالم ماده عبارت است اين که ما را پرهيز بدهد از تمام شهوات دنيوي؛اين مرتبه مادي ضيافت الله است که همه کساني که دعوت شدند به اين ضيافت بدانند که ضيافت خدا در اين نشأه چشم پوشي از شهوات است و ترک آن چيزي که قلب انسان؛ يعتي روح طبيعي انسان به آن مايل است و مي بايست آن را ترک کرد.

اين ضيافت خداست و آن سايه ضيافتهاي است که در طول عالم وجود تحقق دارد؛منتها در عالم ماده به اين صورت است که ترک شهوات طبيعي و شهوات جسماني است و در عالم مثال ترک شهوات خيالي است و در عالم بعد از مثال ترک شهوات عقلاني و روحاني است.

شهوت درهر جا به يک صورت تحقق دارد:

در اين عالم به همين طور که مي دانيد.

در عالم بعد از اين عالم (عالم مثال)، شهواتي که انسان دارد بالاتر از شهواتي است که در عالم طبيعت دارد و جلوگيري از آن مشکل تر است. ضيافت الله در اين جا آن است که از آن شهوات انسان منصرف بشود ( شهوات نفساني ) آن شهوات نفساني که الآن عالم گرفتارش هست .

شهوات عقلاني هم بالاتر از اين شهوات است. ضيافت الله در آن جا باز اين است که از شهوات عقلاني هم بايد دست برداشت.

در همه اين مراتب شيطان وارد است که نگذارد شما از اين ضيافت الله استفاده کنيد يعني در عالم طبيعت، در عالم خيال و در عالم عقل هم نگذارد. دست برداشتن از آن آمال عقلاني نيز مشکل تر از ديگر آمال است. آمال نفساني که پايين تر از آمال عقلاني است، عالم را به آتش کشيده است.

شهوات جسماني ترکش آسان تراست تا شهوات بالاتر انسان تا آن آخر مبتلا به شهوات نفساني است و ضيافت الله هم در آن عالم اين است که ما دعوت شديم که ترک کنيم اينها را و اينجا ظل ( سايه ) آنجاست و آنجا روح اينجاست.

اين ديگر هر کسي دست خودش است که ببيند چه کرده است.آيا در محضر حق تعالي که ما را دعوت کرده است وارد شده ايم يا نه ؟

مسائل بالاتر از اينجا هم هست. اينها مراتبي است از آن ضيافت.

فوق اين ضيافات، ضيافت اهل معرفت است که خدا همه را دعوت کرده است و اهل معرفت و کُمّل از اوليا در آن ضيافت وارد مي شوند و مي تواند و البته نادري مي توانند از عهده آن برآيند و فوق همه اين مقامات آنجايي است که ديگر ضيافتي در کار نيست.

مضيفي و ميهماني و مهمانداري و ضيافتي در کار نيست و آن چه در وهم تو نايد آن است که اصل مسأله ديگر مي رسد به جايي که ضيافتي در کار نيست.

/ 0 نظر / 55 بازدید